ผอ.วอศ.ภักดีฯและธรรมมาภิบาลจังหวัดเสริมความรู้แก่ข้าราชการใหม่

    เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง

    หลักธรรมาภิบาลและและจรรยาบรรณในการปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ โดยคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดำเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ณ โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว กำแพงเพชร ได้รับเกียรติจาก นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานกล่าวเปิดการ มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นำโดย นายสุนทร จินดาอินทร์ ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ พร้อมคณะ และดร.พิทักษ์ มหบุญพาชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี ในฐานะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชร ให้ความความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อการเป็นข้าราชการที่ดีของประชาชน.

    © 2020 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี. All Rights Reserved.