CPall.ร่วมกับวอศ.ภักดีฯจัดปฐมนิเทศนักศึกษาธุรกิจค้าปลีกก่อนฝึกงาน

    เมื่อเดือนกันยายน 2557 บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน) ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

    ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการความร่วมมือฯ สาขาธุรกิจค้าปลีก ที่จะออกฝึกงานตามแผนการเรียนในระดับปวช.(แบบเรียน 3 เดือน ฝึกงาน 3 เดือนสลับกันไป) โดยมีวิทยากรในฐานะผู้ติดตามงานโครงการฯจากบริษัทฯ มาให้ความและเทคนิคในการปฏิบัติงาน ได้รับเกียรติจากคุณธิติมา เสาวยงค์ รองผู้อำนวยการให้การต้อนรับและคณะครูอำนวยความสะดวก ในการนี้บริษัทฯได้นำชุดฝึกงานของร้านเซฟเว่นอีเลฟเว่น มามอบให้แก่นักศึกษาเพื่อเป็นชุดฝึกระหว่างปฏิบัติงานด้วย.

    © 2020 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี. All Rights Reserved.